el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com
el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Απόφασης: 279/2019
Αγωγή για δεδουλευμένες αποδοχές

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 279/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή ………, Πρωτόδικη, η οποία ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα ……….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 24-5-2017, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ………. του ………, κάτοικο ………. Αττικής, οδός ……. αρ. …., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αθανάσιο Καρουζάκη.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……….» – Εκμετάλλευση και παραγωγή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών προγραμμάτων, που εδρεύει στο ………. Αττικής, οδός ……. αρ. …… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ……. αγωγή του, που κατατέθηκε νομίμως στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ……….., προσδιορίστηκε για συζήτηση κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο.

Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά της στο πινάκιο και κατά τη συζήτησή της, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις της.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμ. ………… έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, ………, που προσκομίζεται από την ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την σημερινή δικάσιμο επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην εναγομένη. Η εναγομένη όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και επομένως το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 621 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Η ενάγουσα, ζητεί με την υπό κρίση αγωγή, να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλει με προσωρινά εκτελεστή απόφαση το ποσό των 16.700,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από τότε που κατέστη κάθε κονδύλιο απαιτητό, άλλως από την επίδοση της αγωγής, προερχόμενο από απαιτήσεις της για δεδουλευμένες αποδοχές από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από ……… έως ……., καθώς επίσης και το ποσό των 5.000,00 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών και να καταδικαστεί στα δικαστικά της έξοδα.

Η αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 7, 9 εδ. α’-γ’ ΚΠολΔ, 14 παρ. 2, 16 αρ. 2 και 25 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών-εργατικών διαφορών που τυγχάνει εφαρμογής ως εκ του χρόνου ασκήσεως της αγωγής (άρθρο 9 παρ. 2 ν. 4194/2013). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 345, 346, 648επ. ΑΚ, 907, 908 περ. ε’ και 176 ΚΠολΔ. Δεν είναι νόμιμο και για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί το αίτημα καταβολής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθόσον η μη καταβολή δεδουλευμένων συνιστά παραβίαση συμβατική υποχρέωσης και όχι αδικοπρακτική συμπεριφορά (ΕφΠειρ. 117/2003ΔΕΕ 2003 1248). Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της δεδομένου ότι για το αντικείμενό της καταβλήθηκε το τέλος δικαστικού ενσήμου που αναλογεί (βλ. υπ’ αριθ. ……… e-παράβολο).

Από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που η ενάγουσα προσκομίζει και επικαλείται, είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η ενάγουσα προσελήφθη από την εναγόμενη την …….. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου προκειμένου να εργασθεί ως ηθοποιός μέχρι την ……… για την συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά με τον τίτλο «………..», η οποία προβάλλονταν από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό «……….». Η ενάγουσα προσέφερε τις υπηρεσίες της έως και την ……….. οπότε και αιφνιδίως διακόπηκε η σειρά. Οι συμφωνηθείσες μικτές μηνιαίες αποδοχές της ορίστηκαν στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, ήτοι στο συνολικό ποσό των (3.000,00 X 6 μήνες=) 18.000,00 ευρώ. Η εναγομένη δεν κατέβαλε στην ενάγουσα το ανωτέρω ποσό, παρά μόνο το συνολικό ποσό 1.300,00 ευρώ, από τα οποία τα 1.000,00 ευρώ το μήνα Σεπτέμβριο του έτους ……… ως προκαταβολή και τα 300,00 ευρώ το μήνα Οκτώβριο του έτους …….., ήτοι της οφείλεται το ποσό των (18.000,00 – 1.300,00 =) 16.700,00 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να υποχρεωθεί η εναγομένη, να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 16.700,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα κατά τον οποία ήταν απαιτητό έκαστο κονδύλιο. Η παρούσα πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, σύμφωνα με το διατακτικό, καθότι συντρέχουν εξαιρετικοί γι’ αυτό λόγοι (908, 910 παρ.4. ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει να οριστεί παράβολο για την περίπτιοση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από την εναγομένη και να καταδικαστεί αυτή στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας (176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατό ογδόντα (180) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων (16.700,00) ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα κατά τον οποίο ήταν απαιτητό έκαστο κονδύλιο και μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή,

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην εναγόμενη τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια, έκτακτη, συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 31 Ιανουάριου 2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα σας απαντήσουμε εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ή αν βιάζεστε, τηλεφωνήστε μας τώρα.

Καλέστε: 2107297788, 2103624892, 6947127417

karouzakis.law@gmail.com Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 20:00

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

Στον ιστότοπο του Δικηγορικού Γραφείου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Περισσότερα