el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com
el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης

του διαδικτυακού τόπου του

Δικηγορικoύ Γραφείου «Αθανάσιος Β. Καρουζάκης & Συνεργάτες» www.karouzakislaw.gr

Στο παρόν κείμενο, καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Δια­δι­­κτυακού τόπου του Δικηγορικoύ Γραφείου, δηλαδή της διαδικτυακής διεύθυνσης www.karouzakislaw.gr.

Ως νόμιμη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του πα­ρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Η αποδοχή των όρων του παρόντος, σε ουδεμία περίπτωση συνιστά σύναψη οποι­ασ­δή­ποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με το Δικηγορικό Γραφείο.

Το Δικηγορικό Γραφείο δεν εγγυάται με το παρόν την συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού τόπου, καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες, μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

ΔΗΛΩΝΩ ΡΗΤΑ, ΩΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ­ΔΕ­ΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗ­ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗ­ΣΗ ΤΗΣ Υ­ΠΗ­ΡΕ­ΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΩ, ΣΥΝΕ­ΠΑ­ΓΕ­ΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑ­ΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη
 3. Περιορισμός ευθύνης Διαδικτυακού τόπου – Δήλωση Αποποίησης
 4. Προσωπικά Δεδομένα
 5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 6. Σύνδεσμοι προς www.karouzakis-law.gr -Yπερσύνδεσμοι προς άλλα sites
 7. Άλλα δικαιώματα Διαδικτυακού τόπου
 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

1. Εισαγωγή

Το  Δικηγορικό Γραφείο «Αθανάσιος Β. Καρουζάκης & Συνεργάτες» (εφεξής «Δικηγορικό Γραφείο»), το οποίο εδρεύει επί της οδού Υψηλάντου 3, Αθήνα, δημιούργησε και διαχειρίζεται τον Δια­δι­κτυακό τό­πο www.karouzakislaw.gr (ε­φεξής «Δι­α­δικτυακός τόπος») για την παρουσίαση και προβολή δρα­στη­ρι­οτήτων του.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις, διέπουν τη χρήση αυτού του Διαδικτυακού τόπου, και αφορούν όλο το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες/υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες εντός του εν λόγω Διαδικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου,  αποδέχεται και συ­ναινεί στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σε­λί­δων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των σχεδίων, των κειμένων και των αρχείων που πε­ρι­λαμ­βάνονται στο Διαδικτυακό τόπο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Διαδι­κτυ­ακού τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Διαδικτυακού τόπου, οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συ­γκε­κρι­­­μένων σελίδων για πιθανές αλλαγές στους όρους χρήσης, τους οποίους το Δικηγορικό Γραφείο, ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή­­/­­και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την α­­­νεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

2. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η χρήση του παρόντος Διαδικτυακού τόπου είναι δωρεάν, με την επιφύλαξη του κόστους σύνδεσης του αντίστοιχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω του οποίου έχει πρόσβαση ο χρήστης.

Ο χρήστης, γνωρίζει και αποδέχεται, οικειοθελώς και ρητά, ότι η χρήση του Διαδικτυακού τόπου www.karouzakislaw.gr, τελεί πάντοτε υπό τη μοναδική και αποκλειστική του ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τό­που, αναλαμβάνει την ευ­θύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον Διαδικτυακό τόπο του Δικηγορικού Γραφείου, από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού τόπου, δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, ανα­με­τά­δο­σης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, κατά παράβαση των παρόντων όρων.

Οι χρήστες, υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρή­ση του Διαδικτυακού τόπου, συμ­μορφούμενοι με τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δε­δο­μένων από την Ελλάδα προς Κρά­τη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του Διαδικτυακού τόπου για:

 • Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
 • Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προ­σω­πικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρη­στά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
 • Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Δια­δι­κτυ­α­κού τόπου και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του Δικηγορικού Γραφείου ή τρίτων.
 • Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου του Δικηγορικού Γραφείου.
 • Να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον Διαδικτυακό τόπο ή να πα­ρα­κάμ­πτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από το Δικηγορικό Γραφείο.
 • Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυ­τό­κλη­τη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπι­θύ­μητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δικηγορικού Γραφείου.
 • Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμ­βλη­θούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπι­κοι­νω­­νιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό τό­πο.
 • Να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού τόπου.
 • Να δυσφημούν, προσβάλουν, παρενοχλούν, διώκουν, απειλούν ή παραβιάζουν τα νόμιμα δι­και­ώματα (ήτοι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα) των άλλων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Να δημοσιεύουν, αναρτούν, μεταφορτώνουν, διανέμουν ή διαδίδουν οποιοδήποτε όνομα, θέμα, υλικό ή πληροφορία που είναι βλαπτική, δυσφημιστική, άσεμνη ή παράνομη.
 • Να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό τόπο για οποιοδήποτε σκοπό που παραβιάζει τους κανόνες του τοπικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου.
 • Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε αυτόματη και/ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρα­κο­λού­θη­ση ή την κατηγοριοποίηση του Διαδικτυακού τόπου.
 • Να αποκτούν παράνομα πρόσβαση ή να παρεμβάλλονται στον Διαδικτυακό τόπο, στους δια­κο­μιστές ή στο δίκτυο του.
 • Να αναρτούν προσβλητικό και/ή βλαβερό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, πε­ριε­χο­μένων που υπερασπίζονται, αποδέχονται, ανέχονται ή προωθούν τον ρατσισμό, τη μι­σαλ­λο­δοξία, το μίσος ή τη σωματική βία εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας.
 • Να μη συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του Διαδικτυακού τό­που, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν το Δικηγορικό Γραφείο, για κάθε τυχόν ζημία του από τη χρήση αυτή. Η μη ενάσκηση ή η μη εμπρόθεσμη ή μερική άσκηση από το Δικηγορικό Γραφείο των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά ή την παρεμπόδιση της μεταγενέστερης άσκησής τους.

Για την περιήγηση σας στον Διαδικτυακό τόπο δεν απαιτείται εγγραφή.

3. Περιορισμός ευθύνης Διαδικτυακού τόπου – Δήλωση Αποποίησης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Δια­δι­κτυ­ακός τόπος www.karouzakislaw.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επι­σκέ­πτης­/­χρή­στης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Διαδικτυακού τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ειδικότερα, o Δια­­δικτυακός τόπος, δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θε­­τι­κές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον Διαδικτυακό της τόπο ή/και από χρήση των υπη­ρε­­σι­ών της ή των πληροφοριών που περιέχονται στoν Διαδικτυακό τόπο.

Το Δικηγορικό Γραφείο, υιοθετεί μέτρα ασφαλείας που κρίνονται κατάλληλα για την ανίχνευση της ύπαρξης ιών. Πα­ρόλα αυτά, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας των υπολογιστικών συστη­μά­των στο Διαδίκτυο, δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και έτσι το Δικηγορικό Γραφείο, δεν μπορεί να εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών ή άλλων στοιχείων, που μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στα συστήματα ηλε­κτρο­νι­κών υπολογιστών του χρήστη (λογισμικό και υλισμικό) ή ψηφιακά έγγραφα και αρχεία που πε­ρι­έχονται σε αυτά. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασ­δή­πο­­τε πληροφορίας, οποιουδήποτε είδους, που αποστέλλεται στον ή μέσω του Διαδικτυακού της τό­­που.

Ο Διαδικτυακός τόπος, δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται, ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον διαδικτυακό αυτό τόπο, θα είναι ελεύθερα από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοι­χείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας, καθώς επίσης δεν εγγυάται ότι το ί­­διο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτά τί­θε­ν­ται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλο επιζήμιο λογισμικό. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη, να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πλη­ρο­φο­ρι­ών, να εφαρμόσει λογισμικό προστασίας και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λο­γι­σμικό που χρησιμοποιεί, καθώς και τα αρχεία πληροφοριών, αν μολυνθούν δεν θα κατα­στρέ­ψουν τις πλη­ροφορίες ή το σύστημά του.

Τα περιεχόμενα του Διαδικτυακού τόπου, παρέχονται “όπως ακριβώς είναι”, χωρίς τη δυνατότητα τρο­πο­ποι­ή­σεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο Δι­α­δικτυακός τόπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπε­ρι­λαμ­­βανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών οι οποίες συνεπάγονται την εμπο­ρευ­σι­μότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το Δικηγορικό Γραφείο καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η περιήγηση στον Διαδικτυακό τόπο, να γί­­νεται με ασφάλεια για τον χρήστη των ιστοσελίδων του, καθώς και να υπάρχουν ακριβείς, πλή­ρεις, έ­­γκυρες, α­­ξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Εν τούτοις, ο Διαδικτυακός τόπος,  δεν εγ­γυ­άται ό­­τι οι σε­­λίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλ­­μα­τα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Οι πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ή τις οποίες λαμβάνετε ως χρήστες-μέλη, κάνοντας χρή­ση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού τόπου, εφόσον αποστέλλονται, εισάγονται ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες-μέλη ή από τρίτους, δεν επα­λη­θεύ­ο­νται, ούτε ελέγχονται, ε­ξετάζονται ή επικυρώνονται από το Διαδικτυακό τόπο.

Ο Διαδικτυακός τόπος του Δικηγορικού Γραφείου, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση σχετικά, τόσο με την νο­μι­μό­τη­τα, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα, ποιότητα, σταθερότητα, επικαιρότητα, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα, ή ε­μπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πλη­ρο­φο­ρι­ών, των περιεχομένων, των σελίδων, των επιλογών ή τα αποτελέσματά τους που παρέχονται από τον Διαδικτυακό τόπο του, όσο και με την λειτουργία και χρήση οποιασδήποτε υ­πη­ρε­σίας του Διαδικτυακού τόπου του. Σε καμία περίπτωση, ο Διαδικτυακός τόπος, ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, ά­μεση, έμ­με­ση, ποινική, δευτερογενή ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από α­πώλεια χρή­­σης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέ­ση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρό­σβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενούς, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας.

4. Προσωπικά Δεδομένα

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρη­στών, περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου. Οι Χρήστες, οφείλουν να διαβάζουν την Πο­λι­τι­κή Απορρήτου, πριν κάνουν χρήση του Διαδικτυακού τόπου, προκειμένου να είναι ενή­με­ροι α­να­φο­ρικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, την περίοδο τήρησής τους, τα δικαιώματά τους και τις άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο δικηγόρος Αθανάσιος Καρουζάκης, ο οποίος διατηρεί το δικηγορικό γραφείο του στη διεύθυνση: Υψηλάντου 3, Αθήνα Τ.Κ. 10675. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ: 210-3624892, email: karouzakis.law@gmail.com.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Bιομηχανικής Iδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φο­ρέ­­ων), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά: διακριτικά γνωρίσματα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, ανακοινώσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υ­πη­ρε­σιών του Δικηγορικού Γραφείου και γενικά όλα τα αναρτημένα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Δικηγορικού Γραφείου κατά περίπτωση και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δύναται να α­πο­τε­λέ­σει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, ανα­δη­μο­σί­ευ­σης ή να “μεταφορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται, η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου, σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και ό­χι δημόσια ή/και εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον πα­ρόντα Δι­α­δι­κτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο δικαιώματα πνευ­ματ­ικής και βιο­μη­χανικής ι­διοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Δια­δι­κτυ­ακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φο­ρέ­ων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συ­νε­πώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

6. Σύνδεσμοι προς www.karouzakislaw.gr Υπερσύνδεσμοι προς άλλα sites

Επιτρέπονται σύνδεσμοι (links) προς το Διαδικτυακό τόπο www.karouzakislaw.gr.

Το Δικηγορικό Γραφείο δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προ­σω­πι­κών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέ­ρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Δικηγορικό Γραφείο, σε καμία περίπτωση δεν πρέ­πει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δια­δι­κτυ­α­κών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

H χρήση διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι ελέγχονται, διατηρούνται και διαχειρίζονται από τρίτα μέ­ρη, διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τις Πολιτικές Ασφαλείας των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και όχι από τους Όρους Χρήσης του Δικηγορικού Γραφείου. Η πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους τρίτου μέρους, γίνεται για λογαριασμό και με κίνδυνο του ίδιου του Χρήστη.

Το Δικηγορικό Γραφείο, απορρίπτει ρητά κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση ή/και παρακολούθηση οποι­ουδήποτε διαδικτυακού τόπου ή άλλου υλικού, που σχετίζεται με συνδέσεις, οι οποίες εμφανίζονται στον Διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης, συμφωνεί βάσει της παρούσας συμφωνίας να απαλλάξει το Δικηγορικό Γραφείο από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη χρήση συνδέσεων που εμφανίζονται στον Δι­αδικτυακό τόπο.

7. Άλλα δικαιώματα Διαδικτυακού τόπου

O Διαδικτυακός τόπος, διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέ­ρει­α: (i) να πραγ­μα­τοποιήσει βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, (ii) να διακόψει την πα­­ροχή οποιασ­δή­ποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον Δι­κτυακό τόπο της, καθώς επίσης να διαγράφει από αυτόν, οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή το­­­ποθετείται από χρή­στη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, (iii) να χρη­σιμοποιήσει τις προ­τάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη, με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (πχ. περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδο­μέ­νων).

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Διαδικτυακού τόπου www.karouzakislaw.gr, καθώς και οποια­δή­­ποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δί­καιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Ρητά συμφωνείται ότι τα δικαστήρια των Αθηνών, είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορ­ρέ­ει από τους παρόντες όρους. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών ό­ρων.

Το παρόν, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικηγορικού Γραφείου, ιδιοκτήτη του Δια­δικτυακού τό­που www.karouzakislaw.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει πα­­­ρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα α­­­­πο­τελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για ερωτήσεις σχετικά με την ευθύνη που έχετε, αναπαράγοντας περιεχόμενο του Δι­­αδικτυακού τό­που ή εισάγοντας περιεχόμενο σε αυτόν, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης ανα­πα­ραγωγής υλικού ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το karouzakis.law@gmail.com. Αν έχετε δι­απιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του Δια­δι­κτυ­α­κού τόπου, που άπτονται νο­­μι­κών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ενημε­ρώ­σε­τε στην πα­ραπάνω διεύθυνση.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

Στον ιστότοπο του Δικηγορικού Γραφείου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Περισσότερα