el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com
el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

του διαδικτυακού τόπου του

Δικηγορικού Γραφείου «Αθανάσιος Β. Καρουζάκης & Συνεργάτες» www.karouzakislaw.gr

Το  Δικηγορικό Γραφείο «Αθανάσιος Β. Καρουζάκης & Συνεργάτες» (εφεξής «Δικηγορικό Γραφείο»), το οποίο εδρεύει επί της οδού Υψηλάντου 3, Αθήνα, ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου www.karouzakislaw.gr (ε­φε­ξής «Δι­­­αδικτυακός τόπος»), ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες (εφεξής: «Χρήστες»), α­­να­φο­ρι­κά με το είδος και το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν συλλέγει και επεξεργάζεται, ως Υπεύθυνος Ε­­­­πεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατά την επίσκεψή και περιήγηση των χρη­­στών στον Δι­α­δικτυακό τόπο www.karouzakislaw.gr

Το Δικηγορικό Γραφείο, διαβεβαιώνει τους χρήστες, ότι τυχόν επεξεργασία προ­σω­πι­κών τους δε­­δο­μένων γί­­νεται με γνώ­μονα το συμφέρον των χρηστών, τηρουμένων των αρχών της νο­­μι­μό­τη­τας, δι­α­φά­νει­ας, α­κρίβειας, διαθεσιμότητας  και ακεραιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, κα­θώς και ότι ε­ναρ­μο­νίζεται τόσο με το Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο, όσο και με τον Ευ­ρω­πα­­ϊ­κό Κα­νονισμό Προ­στα­σίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»), εφαρμόζοντας κα­τάλ­λη­λα και ε­παρκή τε­χνικά και οργα­νω­τικά μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να δι­α­σφα­λίσει την ιδιω­τι­κό­τητά σας.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων το Δικηγορικό Γραφείο ε­­­πεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και προβαίνει στη συλλογή, διαχείριση, χρήση, α­πο­θήκευση, διαβίβαση και προστασία των δεδομένων, για το χρονικό διάστημα τήρησής τους, κα­θώς και για τα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ο­ποια­δή­πο­τε στιγμή σχετικά με τα προ­σωπικά σας δεδομένα. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να υ­πό­κει­ται σε τροποποιήσεις και ανα­προ­­σαρμογές οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, που θα έχουν ε­φαρ­μο­γή από την ημερομηνία που δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό τόπο.

Κατά την περιήγησή σας στον Διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζετε, α­νε­­πιφύλακτα και χωρίς πε­ρι­ο­ρισμούς, ότι έχετε διαβάσει, κα­τα­νο­ήσει και αποδεχτεί την πολιτική απορρήτου και προστασιας προ­σω­πικων δεδομενων.

Περιεχόμενα

 1. Προσωπικά Δεδομένα
 2. Πολιτική Απορρήτου
 3. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
 4. Σκοπός και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
 5. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 6. Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
 7. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
 8. Διάρκεια Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων
 9. Δικαιώματα Χρηστών
 10. Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την σε συμ­μόρ­­­φωση με αυτόν ισχύουσα εθνική νομοθεσία, καθώς και για τις ανάγκες της παρούσας, οι βα­­σικές έννοιες που χρησιμοποιούνται νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυ­το­­ποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρό­σω­πο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω α­να­φο­ράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δε­δο­μέ­να θέ­­­σης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοι­νω­­νική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Υποκείμενο των δεδομένων»: Tο ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπο­ρεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυ­τό­τη­τας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυ­χο­λογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προ­σώ­που.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυ­το­­μα­τοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προ­σω­πι­κού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρ­μο­γή ή η μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διά­δο­ση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτισης ή συνδυασμού, περιο­ρι­σμού, διαγραφής ή κατα­σ­τρο­φής.

Σε χρήστες που επισκέπτονται τον Διαδικτυακό τόπο μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ζητηθεί να μας γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. κατά την εγγραφή σας στη φόρμα επικοινωνίας σας με εμάς, σας ζητούμε το όνομα, το e-mail, τη δι­­εύθυνση και το τηλέφωνό σας προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας).

Σε ουδεμία περίπτωση συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, παρά μόνο με τη ρη­­τή συ­γκα­τάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

To Δικηγορικό Γραφείο είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για το πρό­­σωπό σας μέσω των υπηρεσιών του Δια­δι­κτυ­α­κού τόπου και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμ­φωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Α­πορ­­ρήτου.

Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες, περιλαμβανομένων τόσο όσων χρη­­σι­μο­ποι­ούν τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Γραφείου, χωρίς να έχουν εγγραφεί σε κάποια από τις υ­πηρεσίες του Δικηγορικού Γραφείου, όσο και αυτών που έχουν εγγραφεί.

Όπως ορίζεται στους Όρους Χρήσης, οι υπηρεσίες του Δικηγορικού Γραφείου έχουν ως α­πο­δέ­κτες το γενικό κοι­νό. Όμως, δεν απευθύνονται σε παι­διά και δεν συλ­λέγουν προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Η Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποσκοπεί στην προστασία των δεδομένων προ­­σω­πι­­κού χαρακτήρα έναντι όλων των εσωτερικών, εξωτερικών, εκούσιων ή ακούσιων απει­λών. Ει­δι­κό­τερα:

 • Το Δικηγορικό Γραφείο εφαρμόζει Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και δηλώνει την πλήρη δέ­­σμευ­σή του για την αποτελεσματική ε­φαρ­μο­­γή και την παροχή ε­­­­­παρκών πόρων, για συνεχή βελ­τί­ω­ση του Συ­στή­μα­τος Δι­­α­χεί­­ρισης Προστασίας Δε­δο­μέ­νων. 
 • Η Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί:
  1. Η προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται το Δικηγορικό Γραφείο από τυχόν μη ε­ξου­σι­ο­δο­τη­­μένη πρό­­σβαση.
  2. Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων του Δικηγορικού Γραφείου.
  3. Η τήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων του Δικηγορικού Γραφείου και των επι­σκεπτών/­χρη­στών.
  4. Η διαθεσιμότητα των δεδομένων και των επιχειρησιακών δι­α­δι­κα­σι­ών.
  5. Η τήρηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών α­παι­τή­σε­ων.
  6. Η εκπαίδευση σε θέματα προστασίας δεδομένων για όλους τους ερ­γα­ζο­μέ­νους του Δικηγορικού Γραφείου.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Δικηγορικό Γραφείο συλλέγει: (α) δεδομένα εγγραφής, κατά την εγγραφή σας ή κατά την εγγραφή σας σε κά­ποια υπηρεσία του Διαδικτυακού τόπου, (β) δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που κοι­νο­ποι­είτε μέσω των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου, (γ) δεδομένα που έχετε επιτρέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιούν στο Δικηγορικό Γραφείο (δ) δεδομένα δραστηριοτήτων όταν αποκτάτε πρό­σβαση και αλληλεπιδράτε με κάποια υπηρεσία του Δικηγορικού Γραφείου.

Συγκεκριμένα, το Δικηγορικό Γραφείο συλλέγει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων από και για εσάς:

 1. Δεδομένα εγγραφής, δηλαδή τις πληροφορίες που υποβάλλετε για να εγγραφείτε στη φόρμα επικοινωνίας σας με εμάς, να δημοσιεύσετε σχόλια, να λάβετε ένα ενημερωτικό δελτίο ή ­α­πά­­ντηση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο έχετε αποστείλει σε κάποια υπηρεσία του Διαδικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες εγγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν, για πα­ράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και το τηλέφωνό σας.
 2. Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις,που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δη­μο­σιεύετε στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού τόπου και τα προσωπικά σας δεδομένα που συ­νοδεύουν τις εν λόγω δημοσιεύσεις ή περιεχόμενο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, τα σχόλια και τα likes. Οι πληροφορίες και δημοσιεύσεις οι οποίες είναι δημόσιες, σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.
 3. Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση ή συνδεθείτε σε μια υπηρεσία του Δικηγορικού Γραφείου, μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέσετε μια υπηρεσία του Δικηγορικού Γραφείου σε μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δεδομένα που συλ­λέ­γουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη σας ή/και το όνομα χρή­στη που σχετίζεται με αυτήν την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το π­εριεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοι­νο­ποι­ήσει σε εμάς, καθώς και η φωτογραφία προφίλ σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ­δρο­μεί­ου ή οι λ­ίστες φίλων σας, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις υ­πη­ρεσίες του Διαδικτυακού τόπου μέσω υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συν­δέ­ετε μια υπηρεσία του Διαδικτυακού τόπου με υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ε­ξου­σιοδοτείτε το Δικηγορικό Γραφείο να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προ­σω­πι­κά δεδομένα και περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 4. Δεδομένα δραστηριότητας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Γραφείου, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ε­πι­σκέ­ψεις. Για παράδειγμα, για να επιτρέψουμε τη σύνδεσή σας με τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Γραφείου, οι διακομιστές μας λαμβάνουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύ­θυν­σης IP σας, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού ή υλικού. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, από μέρους σας, των υπηρεσιών του Δικηγορικού Γραφείου, όπως για παράδειγμα τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί και το υπόλοιπο περιεχόμενο που έχετε δει, καθώς επίσης τα ερωτήματα αναζήτησης που έχετε υποβάλει.

Συλλέγουμε, επίσης, πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των απαντήσεών σας στις έρευνές μας, των απαντήσεών σας σε ερωτηματολόγιά μας, τα σχόλιά σας κ.ο.κ.

Δεν συλλέγουμε:

 1. Ευαίσθητες πληροφορίες. Δεν συλλέγουμε και σας ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην ­α­ποκαλύπτετε ευ­αί­σθητα προσωπικά δεδομένα (όπως πλη­ρο­φορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) στις ή μέ­σω των υ­πη­ρεσιών Διαδικτυακού τόπου ή με άλλο τρόπο.

Οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να συνδέονται με ιστότοπους, ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους διαχειρίζονται μη συ­ν­ερ­γα­ζό­με­νες ε­ται­ρεί­ες και ενδέχεται να παρέχουν διαφημίσεις ή να προσφέρουν περιεχόμενο, λει­τουρ­γι­κότητα, παι­χνίδια, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και ­τη­ρούνται από μη συνδεδεμένες εταιρείες. Το Δικηγορικό Γραφείο δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές απορ­ρή­του των μη συν­δεδεμένων εταιρειών και μόλις εγκαταλείψετε τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Γραφείου ή κάνετε κλικ σε μια δια­­φήμιση θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου της άλλης υπη­ρε­σίας.

4. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προκειμένου:

 • Να είναι συνεχής η εποπτεία των διαδικασιών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων.
 • Να είναι δυνατή η κατανόηση των απαιτήσεων προστασίας των δεδομένων του Δικηγορικού Γραφείου και η αναγκαιότητα για το σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή Πολιτικών και Διαδικασιών για τη Διαχείριση της Προστασίας Δεδομένων.
 • Να είναι δυνατή η εφαρμογή και λειτουργία κατάλληλων μέτρων προστασίας, για διαχείριση της συνολικής ικανότητας του Δικηγορικού Γραφείου, να ανταπεξέρχεται και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα περιστατικά πα­ρα­βί­ασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν εμφανιστούν.
 • Να είναι δυνατή η διαχείριση του Διαδικτυακού τόπου και της κάθε μορφής επικοινωνίας.
 • Να είναι δυνατή η διαχείριση των συνδεδεμένων εφαρμογών.
 • Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του Δικηγορικού Γραφείου.
 • Να σας παρέχουμε δυνατότητα επικοινωνίας και να απαντάμε σε τυχόν απορίες και ερωτήσεις σας.
 • Για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες ή/και για να α­ντα­ποκρινόμαστε στα αιτήματα των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από το Δικηγορικό Γραφείο είναι κατάλληλα, επαρκή και περιορίζονται στις ανάγκες και τους σκοπούς για τους ο­­­ποί­ους συλλέγονται. Περαιτέρω, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που εγ­­­­γυάται την ακρίβεια, τη συνεχή επικαιροποίηση και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, λαμβάνοντας κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για τον σκοπό αυ­τό. Ιδιαιτέρως δε με κρυπτογράφηση, κωδικοποίηση, ψευδωνυμοποίηση και ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων, καθώς και έλεγχο, εποπτεία και καταγραφή των διαδικασιών επε­ξερ­γα­σίας.

Το Δικηγορικό Γραφείο, σε ουδεμία περίπτωση θα προβεί σε α­νακοίνωση ή γνω­­στοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτυακού τόπου, παρά μόνο με την ε­λεύ­θε­ρη και ρητή συγκατάθεσή τους για να το πράξει, ή αν επιβάλλεται αυτό λόγω ύ­­­παρ­ξης υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου και πάντα προς τη συ­γκεκριμένη Αρχή την οποία ορίζει ο Νόμος.

5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας τόσο με ηλεκτρονικά, όσο και με μη αυτό­μα­τα μέσα και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη την σύ­γ­χρο­νη τεχνολογία, το κόστος υλοποίησης, τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και το σκοπό της ε­πε­ξερ­γα­σί­­ας, καθώς επίσης την πιθανοφάνεια και την σοβαρότητα της επίπτωσης στα δικαιώματα και τις ε­λευθερίες των προσώπων. Συγκεκριμένα, το Δικηγορικό Γραφείο, εφαρμόζει κα­­τάλ­λη­λα δι­οικητικά, τεχνικά μέ­τρα, μέτρα όσον αφορά το προσωπικό και φυσικά μέτρα που α­πο­σκο­πούν στην προστασία των προ­σωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του από απώ­λεια, κλο­πή ή μη εξου­σιο­δο­τη­μένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση. Ειδικότερα, το Δικηγορικό Γραφείο:

 • Τηρεί εχεμύθεια για τα προσωπικά δεδομένα που του γνωστοποιείτε.
 • Λαμβάνει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προ­­­­στατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους.
 • Διασφαλίζει επαρκώς ότι τα συστήματά του, από το σχεδιασμό και εξ ορισμού, εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του με βάση τον ΓΚΠΔ.
 • Ενημερώνει για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δε­δο­μέ­νων.
 • Συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον ΓΚΠΔ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαιτεί συγκεκριμένο και νόμιμο λόγο, σύμ­φω­­να με την υφιστάμενη νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, φροντίζουμε κάθε χρήση των στοιχείων σας, να στη­ρίζεται σε μια από τις εξής νομιμοποιητικές βάσεις: (α) στην συγκατάθεση του χρή­στη στις πε­ριπτώσεις εγγραφής του στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού τόπου, καθώς και τη χρήση coo­kies, (β) στην εξασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων μας, δίχως αυτά να καταστρατηγούν τα δι­­­­και­ώ­μα­­τα των χρηστών, όπως συμβαίνει κατά τη διεκδίκηση αστικών αξιώσεων και (γ) στη συμ­­μόρ­φω­ση με διατάξεις του Νόμου, όπως στην περίπτωση καταγγελίας παράνομης δρα­στ­η­ρι­ό­τη­τας χρή­στη στις αρμόδιες Αρχές.

6. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία η οποία διε­νερ­γεί­ται σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, λαμ­βά­νο­ντας υπόψη τυ­χόν επιπλέον περιορισμούς που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας. Οι βασικές αρχές της επεξεργασίας, όπως προκύπτουν από τον ΓΚΠΔ, είναι:

Αρχή της Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας και Διαφάνειας

Τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρό­­πο σε σχέ­­­ση με το υποκείμενο των δεδομένων. Η επεξεργασία είναι σύννομη, μόνο εάν και εφόσον, το υ­­πο­κείμενο των δεδομένων, έχει συ­ναινέσει στην επεξεργασία των δε­δο­μέ­νων προσωπικού χα­ρα­κτή­­ρα του, για έναν ή πε­ρισσότερους συγκεκριμένους σκο­πούς και η επεξεργασία είναι απα­ραί­τη­τη για τους σκο­πούς των έννομων συμφερόντων που ε­πι­δι­ώ­κει το Δικηγορικό Γραφείο ή τρίτος, εκτός εάν έ­­ναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμ­φέ­ρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευ­θε­­ρίες του υποκειμένου των δεδομένων που ε­πιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτήρα, ιδίως εάν το υποκεί­με­νο των δεδομένων είναι παιδί. Η διαφάνεια, απαιτεί η ε­νη­μέ­ρωση του υποκειμένου να εί­ναι συνοπτική, εύκολα προσβά­σι­μη, σαφής και απλά δι­α­τυ­πωμένη.

Αρχή του Σκοπού

Ο σκοπός είναι βασικό στοιχείο του δικαιώματος και αποτελεί γνώμονα αξιολόγησης των υ­­­πο­λ­οίπων αρχών. Τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για καθορισμένους, ρη­τούς και νό­μι­μους σκοπούς, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο α­σύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Επίσης, υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπούς αρχειο­θέ­τη­σης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής, ιστορικής ή στατιστικής έ­ρευ­νας.

Αρχή της Αναλογικότητας

Τα δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται μόνο στον αναγκαίο βαθμό για τους σκο­­­πούς της επεξεργασίας τους. H αρχή της «ελαχιστοποίησης των τη­ρού­με­νων δε­δο­μέ­­νων» (data minimisation) αποτελεί βασικό γνώμονα της νομιμότητας της επεξερ­γα­σίας.

Αρχή της Ακρίβειας – Επικαιροποίησης

Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, εφόσον απαιτείται. Επι­πλέ­ον, εύ­λο­γα μέτρα πρέπει να τηρούνται για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των δε­δο­μέ­νων. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα υποκείμενα να διορθώνουν τα δεδομένα τους.

Αρχή της Περιορισμένης Διάρκειας Τήρησης

Τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς της ε­πε­ξερ­γασίας. Εξαίρεση, αποτελούν τα δεδομένα που τηρούνται για σκοπούς αρχειο­θέ­τησης προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής, ιστορικής ή στατιστικής έ­ρευνας.

Αρχή της Ενδεδειγμένης Ασφάλειας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρό­πο που εγ­γυάται επαρκώς την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, την προστασία τους από μη εξου­σιο­δο­τημένη ή πα­ρά­νο­μη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τε­χνι­κών και ορ­γανωτικών μέτρων.

Αρχή της Λογοδοσίας

Το Δικηγορικό Γραφείο φέρει την ευθύνη, συνεπώς οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει, της συμμόρφωσης με τις αρ­χές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Δικηγορικό Γραφείο λαμβάνει κατάλληλα και επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι περιορισμένη στο προ­σω­πι­κό του Δικηγορικού Γραφείου και ισχύουν αυστηροί κανόνες επαγγελματικού απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διεξάγεται από εξου­σιο­δο­τη­μένα ά­τομα, με τρόπο που εναρμονίζεται με τους κανόνες και τις δια­δι­κα­σίες που ε­πι­τάσσει ο ΓΚΠΔ, ε­ξασ­φα­λί­ζο­ντας την προ­στα­σία τους α­πό μη ε­ξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση, παραποίηση, απώλεια­/­­κλο­πή ή κατα­στρο­φή.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει στην πε­ρί­πτωση που συνδεθείτε μέσω του παρόντος Δι­αδικτυακού τόπου με κάποιον άλλο Διαδικτυακό τό­πο για επεξεργασία που γί­­νε­ται από τον άλ­λο Διαδικτυακό τόπο και για την ο­ποία δεν είμαστε υπεύθυνοι. Για το λόγο αυ­τό ρητά σας προ­τρέπουμε να ανατρέχετε στην Πολιτική Α­πορρήτου κάθε διαδικτυακού τόπου στον οποίο πε­­ρι­ηγείστε.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει ο νόμιμος σκο­­­­πός της επεξεργασίας για την οποία είχαν συλλεγεί αρχικά, με την ελεύθερη συ­γκα­τά­θε­ση των χρη­­στών.

Για την προστασία των δεδομένων τηρούμε κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε υλο­ποι­ή­σει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για την αποφυγή τυχαίας ή πα­ρά­νο­μης κα­ταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή πρόσβασης σε προσωπικά δε­δομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με δια­φο­ρε­­τικό τρόπο α­ντι­­κείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές και διαδικασίες μας για την ασφάλεια των πλη­­­ρο­φοριών, είναι ευθυγραμμισμένες με διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται και επι­και­ρο­ποι­ού­νται οποτε­δή­πο­τε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις ανάγκες μας, καθώς και τυ­χόν αλ­λα­γές στην τε­χνο­λο­γία και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Διαγράφουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να ε­πι­τευ­χθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί α­­­πο­κλειστικά με σκοπό την επικοινωνία του χρήστη μαζί μας τηρούνται κατά τη διάρκεια της ε­­­πικοινωνίας και διαγράφονται εντός τριών (3) μηνών από την παύση της. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω νο­μοθετικών διατάξεων.

Τα δεδομένα που συλλέγουν τα cookies τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Έχετε τη δυν­α­τό­τη­τα, κατά τα προβλεπόμενα στο ΓΚΠΔ, να ασκήσετε τα εξής δι­και­ώ­μα­τα:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Το Δικηγορικό Γραφείο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, τόσο κατά τη φάση της συλλογής, όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στο παρόν.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς, εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προ­σω­πικά δε­δομένα σας. Αν ε­πεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επε­ξερ­γασίας, το είδος των δεδομένων που τηρούμε, σε ποιους τα κοινοποιούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απο­φά­σε­ων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιο­ρι­σμού της επεξεργασίας τους και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δε­δομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης

Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει λάθος στα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να μας υ­ποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

Δικαίωμα εναντίωσης και μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εμείς θα στα­μα­τή­σουμε αμέσως την επεξεργασία τους, εκτός αν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν. Επίσης, μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δε­δο­μένων, εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια τους ή την νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που μας έ­χετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εάν δεν είναι πλέον απα­ραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή εάν επιθυ­μεί­τε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή που έχετε προηγουμένως παράσχει.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας, βάσει της εν λόγω συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Οι χρήστες, μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται στο πλαίσιο του ΓΚ­ΠΔ και του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου, απευθυνόμενοι εγγράφως προς τούτο στον Δι­α­δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Γραφείου, είτε αποστέλλοντας ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση της έδρας του, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση karouzakis.law@gmail.com. Εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματός σας, το Δικηγορικό Γραφείο θα σας α­παντήσει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός σας ή των αιτημάτων σας, εάν είναι περισσότερα του ενός.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι γίνεται μη ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή θί­γο­νται με ο­ποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, κατ’ απόκλιση της εκ του νόμου εκπορευόμενης υ­πο­χρέ­ωσής μας για το αντίθετο, ή αν δεν σας ικανοποιήσει η αιτιολογία της απάντησης που θα λά­βετε περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματός σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το Δικηγορικό Γραφείο δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για ο­ποι­ονδήποτε λόγο (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερ­μη­νείες αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικά με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο).

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού τό­που. Σε περίπτωση που προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, που αλλάζουν τη φύση της επεξεργασίας ή επεκτείνουν τα δικαιώματά μας όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε ήδη συλλέξει από εσάς, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας παράσχουμε επιλογή, σχετικά με τη μελλοντική χρήση ή όχι των εν λόγω δε­δο­μέ­νων.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

Στον ιστότοπο του Δικηγορικού Γραφείου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Περισσότερα